ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Üzemeltető: dr. Nagy Máté egyéni vállalkozó

Tartalomjegyzék

 1. Fogalmak
 2. Az adatkezelő adatai
 3. Az adatkezelés során figyelembe veendő jogszabályok
 4. Adatkezelési célja, hatályossága
 5. Adatkezelés jogalapja
 6. Az érintett személyes adatainak kategóriái
 7. Az adatkezelés ideje
 8. Az adatfeldolgozók kategóriái
 9. Az adatok biztonsága
 10. Külső hivatkozások, linkek
 11. A személyes adatok továbbítása törvényi kötelezettség alapján
 12. Az érintettek jogai
 13. Az érintett tájékoztatáshoz való joga
 14. Az érintett adatainak helyesbítése és törlése
 15. Gyermekek és cselekvőképtelen személyek jogai

Jogorvoslat

Hatályos: 2023.03.02.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelő személy az általa üzemeltetett honlapon tárolt,adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelőnél való regisztrációval kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján.

Az adatkezelő által üzemeltetett honlapot bármely természetes személy, jogi személy vagy egyéb személy, illetve szervezet korlátozás nélkül látogathatja anélkül, hogy a technikailag szükséges automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot megadna. Az adatkezelő által üzemeltetett honlapon léteznek olyan funkciók, menüpontok, amelyek igénybevételéhez az adatkezelő által meghatározott személyes adatok megadása szükséges és indokolt.

 1. Fogalmak
 • adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi,
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,
 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,
 • regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása a az adatkezelő részére
 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 • különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,
 • genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 • biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 • egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 • egészségügyi szolgáltatás: az adatkezelő által elvégzett tevékenység, kifejezetten online egészségügyi tanácsadás, hagyományos „jelenléti” egészségügyi tanácsadás, egészségügyi állapotfelmérés, egészségügyi kezelés, az érintett egészségügyi állapotának javítása, fenntartása, az érintett egészségügyi állapotának utánkövetése.
 1. Az adatkezelő adatai
 1. Az adatkezelés során figyelembe veendő jogszabályok

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi:

 1. Adatkezelési célja, hatályossága

Az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően az érintett személy személyes, illetve egészségügyi adatát kizárólag az érintett személy időpontfoglalása, egészségügyi élettörténetének megismerése, felmérése, kezelése és utánkövetése céljából tárolja és kezeli. Az adatkezelő célja, hogy az érintett általi hozzájárulás alapján kezelt személyes és egészségügyi adatok birtokában az érintett számára egészségügyi szolgáltatást nyújtson.

A dr. Nagy Máté egyéni vállalkozó mint adatkezelő tiszteletben tartja a honlapját látogatók adatainak biztonságát, a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat a Személyes adatokat, amelyek az Adatkezelő honlapjának (www.auroramedical.hu) (a továbbiakban: „Honlap”) működtetése során a birtokába kerülnek.

A Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő működésével kapcsolatos Adatkezelések rendjét, valamint biztosítsa az Adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes rendjét és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A Tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon történő, továbbá azon Adatkezelésekre, amikor az érintett a honlapot üzemeltető vállalkozóval a Honlapon keresztül vagy egyéb módon kapcsolatba lép, kérdést tesz fel, beleértve a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges Adatkezeléseket is.

Jelen Tájékoztatót és a Honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat az Adatkezelő jogosult időről időre, különböző frissítések miatt, egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítani. Ezen tényre tekintettel a Honlap rendszeresen történő látogatása és a változások elfogadhatóságának figyelemmel kísérése ajánlott.

 1. Adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
 2. az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
 3. az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
 4. a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos. (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek)

A Személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. Az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A honlap használata során az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával az érintett kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak a személyes adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az érintett által megadott személyes adatok, illetve az érintettről generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

Személyes adatokat az érintett a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban adhat át és szavatolja, hogy megfelelő és tájékozott hozzájárulással rendelkezik az információk átadására.

Adatkezelő kijelenti, hogy az érintettek személyes adatait harmadik fél számára nem adja ki, bizalmas információként kezeli, az adatok védelmének biztonságos tárolásáról és kezeléséről gondoskodik. Az adatkezelő csak és kizárólag jogszabályban meghatározott esetben adhatja ki az érintett személyes adatait, továbbá az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok által meghatározott kötelezett esetben továbbítja a jogszabály által erre feljogosított szervezet számára az érintett személyes adatait.

Az Adatkezelő folyamatosan biztosítja a hozzáférést az általános szerződési feltételekhez és jelen adatvédelmi tájékoztatóhoz egyaránt.

Az adatkezelő által üzemeltetett honlap használata során korlátozott mértékben sor kerülhet olyan technikai adatok, információk kezelésre, melyeket nem, vagy csak nehezen lehet egy adott személyhez kapcsolni. Ezen adatok kezelésére elsősorban látogatottsági adatok mérése, statisztikák elkészítése, hibák javítása és felhasználói élmény fokozása céljából kerül sor. Ezen adatok személyes adatnak nem minősülnek.

 1. Az érintett személyes adatainak kategóriái

Az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személy, azaz a Honlap üzemeltetője az időpontfoglalás, online tanácsadás és egyéb a www.auroramedical.hu Honlapon található tevékenységével kapcsolatban az érintettől az alábbi adatokat kéri be illetve kezeli:

 • név,
 • születési neve,
 • születési hely és idő,
 • anyja neve,
 • telefonos elérhetősége,
 • online elérhetősége,
 • lakóhelye vagy székhelye,
 • TAJ szám,
 • állampolgársága,
 • neme,
 • egyéb egészségügyi adatok
 1. Az adatkezelés ideje 

Az Adatkezelő az Érintett adatait a fentebb írt Adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Érintett kérésére történő törlésig kezeli.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok, a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az Érintett tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az Adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az érintett az adatkezelő részére e-mailt küld, úgy az adatkezelő rögzíti az érintett nevét és e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Az érintett által küldött e-mailek esetén az adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott szolgáltatás lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben a szerződés teljesítése vagy az adatkezelő jogos érdeke, illetve egyéb törvényi kötelezettség miatt a személyes adat további kezelése indokolt Az adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig -amelyről az adatkezelő külön tájékoztatja az érintettet – a részére megküldött adatot tárolni és kezelni jogosult.

 1. Az adatfeldolgozók kategóriái 

Az adatkezelő az általa az érintett személyektől megszerzett adatok tárolása, kezelése céljából adatfeldolgozókkal szerződéses kapcsolatban áll. Ezen adatfeldolgozók a szerződéses jogviszony alapján jogosultak az érintett személy adatainak megismerésére.

A fentebb meghatározott szerződéses jogviszonyon kívüli személyek számára az adatkezelő az érintett személyek adatait csak törvényi rendelkezés, bírósági vagy más hatóság határozata alapján köteles, így egyéb harmadik személy számára az érintett személy adatait nem továbbítja.

 1. Az adatok biztonsága

Az interneten nem lehet biztosítani a személyes adatok teljes körű védelmét, biztonságát, azonban az Adatkezelő mindent megtesz a 2013. évi V. törvény szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig az érintett személyes adatainak megóvása érdekében. Az adatkezelő ennek megfelelően olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, melyek igyekeznek a személyes adatokat megóvni a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől, jogosulatlan közzétételtől, illetve hozzáféréstől. A fentiek ellenére – tekintettel az internet sajátosságaira – az Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy egy jogosulatlan behatolás során bármely, az érintett által megadott információhoz, személyes adathoz, egészségügyi adathoz egyáltalán nem fog hozzáférni jogosulatlan harmadik fél.

 1. Külső hivatkozások, linkek

A Honlap tartalmazhat olyan harmadik fél weboldalára mutató hivatkozásokat, linkeket, amelyekre nem vonatkozik jelen Tájékoztató. Ezek a weboldalak nem állnak az Adatkezelő tulajdonában és azokat nem üzemelteti, így ezeknek az adatkezeléséért az Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget. A Honlapot látogató személy illetve érintett személy felelőssége, hogy ezen oldalak vonatkozó szabályzatait elolvassa, értelmezze és elfogadja.

 1. A személyes adatok továbbítása törvényi kötelezettség alapján

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35. § A-N rendelkezései szerint az adatkezelő köteles megküldeni az érintett személy az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér) és az azt üzemeltető személy felé az érintett személy olyan adatait és dokumentációit, amely az adatkezelő tudomására jut az egészségügyi szolgáltatás elvégzése során. Ezen adatok továbbításának megtagadására az adatkezelőnek nincs jogosultsága a törvényi előírások alapján.

Az érintett az EESZT útján a Kormány által rendeletben kijelölt, az önrendelkezési nyilvántartást vezető szerv által rendszeresített elektronikus formanyomtatványon, a Kormány által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatás útján történő azonosítását követően elektronikusan, vagy a Kormány által kijelölt szervnél vagy a kormányablaknál személyesen, vagy meghatalmazottja útján írásban bejelentheti az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatai e törvény szerinti kezeléséhez hozzájáruló vagy azt korlátozó nyilatkozatát, ideértve az EESZT-ben tárolt adataihoz való hozzáférésre, illetve az érintett nevére felírt vények kiváltására vonatkozó meghatalmazás adását is. (1997. évi XLVII. törvény 35. § H. pont (1) bekezdése)

A fentebb meghatározott kötelező adattovábbítással és nyilatkozat megtételével összefüggő egyéb információk elérhetőek a https://e-egeszsegugy.gov.hu/eeszt címen.

 1. Az érintettek jogai

Az érintettnek joga van az alábbiakhoz:

 • a tájékoztatáshoz,
 • személyes adataihoz való hozzáféréshez, másolat igényléséhez
 • személyes adatai helyesbítéséhez,
 • adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásához, személyes adatai törléséhez, azaz az ’elfeledtetéshez’,
 • az adatkezelés elleni tiltakozáshoz,
 • az adatkezelés korlátozásához,
 • az adathordozhatósághoz, és
 • jogorvoslathoz.
 1. Az érintett tájékoztatáshoz való joga

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

 1. Az érintett adatainak helyesbítése és törlése

A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha:

 • kezelése jogellenes,
 • az érintett kéri,
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 1. Gyermekek és cselekvőképtelen személyek jogai

Az adatkezelő által üzemeltetett honlapon vagy egyéb módon az érintett személlyel kötött szerződés alapján, amennyiben az érintett kiskorú személy (18 életétévét nem töltötte be) vagy bíróság vagy más hatóság határozata alapján korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy, úgy a személyes adatok átadásához az érintett személyes törvényes képviselőjének (szülő, gyám, gondnok) beleegyezése is szükséges.

A törvényes képviselő beleegyezése az érintett személy vonatkozásában átadott személyes adatok esetében a honlapon keresztül történő szolgáltatás igénybevétele esetén vélelmezett, tekintettel arra, hogy adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni azt, hogy a hozzájárulást a törvényes képviselő megadta vagy sem.

Amennyiben az érintett személy a személyes és egészségügyi adatait az adatkezelő részére átadja, úgy kijelenti és egyben elfogadja, hogy jogosult arra, illetve nincs korlátozva abban, hogy személyes és egészségügyi adatait az adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

Az adatkezelő jogosult – amennyiben adat merül fel arra vonatkozóan, hogy az adott személy kiskorú személy vagy bíróság, vagy más hatóság határozata alapján korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy és a vélelmezett hozzájáruló nyilatkozatot az érintett személy törvényes képviselője nem adta meg – az érintett személy által igényelt egészségügyi szolgáltatás egyoldalú megtagadására, továbbá az érintett személyes és egészségügyi adatait késedelem nélkül törölni. Ezen adatkezelői tevékenységről az adatkezelő köteles az érintett személyt tájékoztatni.

Az érintett jelen tájékoztató alapján elfogadja és tudomásul veszi, hogy az adatkezelő fentebb meghatározott magatartása nem minősül szerződésszegésnek, tekintettel arra, hogy az érintett érvényes és hatályos jognyilatkozatot a törvényes képviselője nélkül nem tehet.

 1. Jogorvoslat

A Felhasználó jogainak megsértése esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tenni.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410 –
 • E-mail:
 • Honlap: https://naih.hu/

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.